1. Агенция по вписванията

2. Търговски регистър

3. Регистър БУЛСТАТ

4. Патентно ведомство

5. Комисия за финансов надзор

6. Комисия за защита на конкуренцията

7. Българска Фондова Борса

8. Държавен вестник

9. Централен Депозитар АД

10. Българска Търговско-Промишлена Палата

11. Официален вестник на Европейския Съюз

12. Сдружение за Правна Помощ на Потребителите