1. Търговски дружества - регистрации, промени, несъстоятелност, ликвидация, преобразувания.

2. Сделки с ценни книжа, фондова борса.

3. Публични, инвестиционни и управляващи дружества.

4. Корпоративно управление.

5. Приватизация.

6. Банково право.

7. Застрахователно право.

8. Неперсонифицирани дружества по ЗЗД.

9. Юридически лица с нестопанска цел.

10. Облигационно и търговско право - договори и търговски сделки.

11. Данъчно право - ЗДДС и ЗКПО.

12. Конкурентно право.

13. Защита на потребителите.

14. Вещно право, строителство и регулационни планове.

15. Финансово и данъчно планиране.

16. Административно право и процес.

17. Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, енергийно право.

18. Процесуално представителство.

19. Събиране на вземания.

20. Преструктуриране на кредити и сделки.

21. Обществени поръчки.

22. Проекти по европейските фондове.

23. Офшорни дружества.

24. Представителство пред Патентно ведомство на Република България;

- Подготовка на документацията и представителство за регистриране на търговски марки в Патентно ведомство;

- Правно обслужване, консултации и участие в преговори за учредяване и прехвърляне на права върху обекти на индустриалната собственост, лицензионни договори, както и и изготвяне на документите във връзка с това;

25. Правно обслужване на физически и юридически лица на абонаментен принцип.